Program PACE „Drogi do sukcesu”

PACE (projekt naukowy pod nazwą „Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-term care facilities in Europe” realizowany w ramach 7. Programu Ramowego FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1) to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, którego celem jest porównanie opieki paliatywnej nad osobami starszymi przebywającymi w placówkach opiekuńczych w 6 krajach w Europie. Projekt PACE tworzy konsorcjum 12 partnerów: 8 instytucji akademickich oraz 4 międzynarodowe organizacje europejskie. W Polsce za realizację projektu odpowiedzialna jest Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Program PACE: „Kroki do sukcesu” to 12-miesięczny program realizowany w naszym Domu w okresie od listopada 2015 do lutego 2017 składający się z czterech faz:
Przygotowanie: listopad 2015
Wdrożenie: grudzień 2015-maj 2016
Utrwalenie: czerwiec-wrzesień 2016
Ocena programu: paźdz. 2016-luty 2017
Celem projektu było opracowanie projektu szkolenia personelu DPS. Program ma poprawić jakość opieki sprawowanej nad mieszkańcami, zwłaszcza nad osobami schorowanymi, będącymi u kresu życia. Zakończenie projektu zwieńczyła międzynarodowa konferencja „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych”, w której uczestniczyliśmy.

„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

 

Superwizja dla pracowników DPS.

Pracownicy naszego Domu uczestniczą w superwizji realizowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Jej celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy, udzielenie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł i sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.sppw.rops.krakow.pl

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.
 
Nasz Dom jest beneficjentem projektu w części dotyczącej Komponentu III, obejmujacego wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia przez nich usług pielęgniarskich.
 
W dniu 28.11.2014 r. placówka zostala doposażona w sprzęt medyczny. Otrzymaliśmy defibrylator zewnętrzny półautomatyczny, cztery ssaki medyczne, cztery wózki toaletowo – prysznicowe, cztery nebulizatory, ciśnieniomierz elektroniczny oraz dziewięć indywidualnych zestawów dla pielęgniarek, w skład których wchodzą: ciśnieniomierze (9 szt.), aparat do sztucznego oddychania i resuscytacji (2 szt.), termomert bezdotykowy na podczerwień (9 szt.), ciśnieniomierz ze stetoskopem (7 szt.)
W ramach projektu pielęgniarki pracujące w DPS uczestniczą również w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych.

 

„Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”

05.12.2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Domem Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, reprezentowanym przez Dyrektor Domu p. Grażynę Dąbroś.

W taki oto sposób Dom przystąpił do realizacji  „PROJEKTU DUŃSKIEGO” w ramach IV edycji – „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński model pracy”.Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Domu. Projekt ma charakter procesu edukacyjnego, w czasie którego pracownicy zapoznają się z nowymi metodami pracy i właściwymi postawami wobec osób,  którymi się opiekują. Pracownicy przez dwa kolejne lata będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Efektem wdrażania projektu mają być zmiany jakościowe w trzech płaszczyznach funkcjonowania:

– od pacjenta do mieszkańca

– od grupy do indywidualności

– od instytucji do mieszkań.

Wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej w Bochni 26.02.2014r.

Wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem 01.04.2014r.

Wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej Zakonu O.O. Bonifratrów w Zebrzydowicach 30.10.2014r.

Wizyta przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w naszym Domu.

W dniu 18.11.2014 r. zespół sieciowy spotkał się z przedstawicielem ROPS p. Małgorzatą Jezioro-Braś oraz osobami wspierającymi projekt p. Ewą Solecką-Florek i p. Barbarą Hałas.

25.11.2014 r. – kolejne wtorkowe przedpołudnie upłynęło nam na intensywnej pracy. Zespół sieciowy dyskutował z doradcami projektu na temat poprawy komunikacji w zespole oraz lepszej organizacji czasu pracy.

Spotkanie robocze z doradcami 29.07.2015 r.

Środowe popołudnie upłynęło nam na wytężonej pracy. Członkowie zespołu sieciowego po raz pierwszy w tym roku, spotkali się z  doradcami, aby kontynuuować pracę nad kolejnymi zadaniami projektu. Tym razem rozmawialiśmy o samym procesie zarządzania i motywowania. Oprócz ciekawego wykładu, pracowaliśmy indywidualnie, a na końcu dyskutowaliśmy o tym, co każdego z nas motywuje w pracy do działania. Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać tę wiedzę przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

18.08.2015 r.

Zespół sieciowy po raz kolejny spotkał się z doradcami projektu p. E. Solecką – Florek ora z p. B. Hałas. Warsztatowa praca w małych grupach dotyczyła tym razem kwestii wartości, którymi kierują się pracownicy w swojej codziennej pracy z mieszkańcami. Próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytanie jakie wartości są według nas ważne dla samych mieszkańców. To było tak intensywne przedpołudnie, że nawet zapomnieliśmy zrobić zdjęć…Następne spotkanie, w formie szkolenia dla większej liczby pracowników, planowane jest we wrześniu.

04.09.2015 r.

Doradcy projektu tym razem przeprowadzili szkolenie kadry naszego Domu z zakresu komunikacji. Spotkanie pochłonęło nas i zaangażowało  bez reszty. Kilkadziesiąt osób słuchało o tym, jak efektywnie komunikować się ze sobą, a potem ćwiczyło nowe umiejętności na zajęciach warsztatowych.

13.10.2015 r.

Zakończyliśmy realizację projektu duńskiego spotkaniem w Bochni. Razem z nami podsumowanie projektu prezentował Dom Pomocy Społecznej z Zebrzydowic. Każdy DPS dzielił się swoimi dwuletnimi doświadczeniami. Mówiliśmy o trudnościach, ale także o sukcesach, które są naszym udziałem. Mamy nadzieję, że wspólnie przeżyte dwa lata będą owocować dalszą współpracą.

Szczególnie dziękujemy za wsparcie projektu doradcom paniom: Ewie Soleckiej – Florek oraz Barbarze Hałas. Dziękujemy także przedstawicielowi ROPS- u w Krakowie pani Małgorzacie Jezioro – Braś.

Projekt się zakończył, ale my wiemy, że tak naprawdę nasza praca nadal będzie kontynuowana.