Praca

———————————-

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ lub RATOWNIK MEDYCZNY

 1. Wymagania formalne:

– PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ – wykształcenie minimum średnie medyczne, aktualne prawo wykonywania zawodu,

RATOWNIK MEDYCZNY – wykształcenie minimum policealne o profilu ratownik medyczny.

 1. Warunki pracy i płacy:
  – wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z póź. zm.),

– praca w równoważnym systemie czasu pracy: 6:00 – 18:00, 18:00 – 6:00,

– wymiar czasu pracy: pełny etat ewentualnie 1/2 etatu,

– miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie,
ul. Nowaczyńskiego 1.

 1. Zakres obowiązków:

współpraca z lekarzem POZ,

wykonywanie zleceń lekarskich,

– czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i udzielanie im pomocy w zależności
od zmieniającego się stanu zdrowia.

 1. Wymagane dokumenty:
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny również
  w siedzibie DPS),

– CV,

– list motywacyjny,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (dostępna również
w siedzibie DPS).

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy (dostępna również w siedzibie DPS).

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dps@dpsnowaczynskiego.pl w terminie do dnia
13 lipca 2020 r.

Koperta musi zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko pracy: „PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ” lub „RATOWNIK MEDYCZNY”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Po upływie miesiąca nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.

 1. Ilość etatów:
  2 etaty
 2.  Informacje dodatkowe:

Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: medyczny@dpsnowaczynskiego.pl lub telefonicznie w godzinach
od 7:00 do 15:00 pod numerem 12/25 54 178 lub 12/25 54 190.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.