Praca

Nr referencyjny:                              DPSN-1/20

Nazwa stanowiska:                          PIELĘGNIARKA

Nazwa podmiotu:                            Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Początek naboru:                            09.03.2020 r.

Koniec naboru:                                11.05.2020 r.

Publikować:                                    tak

Wyświetl dodatkowe informacje:     nie

Data i miejsce egzaminu:                 Rozmowa kwalifikacyjna ustalona indywidualnie
z kandydatem

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

PIELĘGNIARKA

(NR REF. DPSN-1/20)

1. Wymagania formalne

– wykształcenie minimum średnie medyczne,

– aktualne prawo wykonywania zawodu.

2. Warunki pracy i płacy:

– praca w równoważnym systemie czasu pracy: 6:00 – 18:00, 18:00 – 6:00,

– wymiar czasu pracy: pełny etat, ewentualnie 1/2 etatu,

– miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie,
ul. Nowaczyńskiego 1.

3. Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny również
w siedzibie DPS),

– CV,

– list motywacyjny,

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (dostępna również w siedzibie DPS).

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy (dostępna również w siedzibie DPS).

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dps@dpsnowaczynskiego.pl w terminie do dnia 11 maja 2020 r.

Koperta musi zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko pracy: PIELĘGNIARKA”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Po upływie miesiąca nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.

5. Ilość etatów

1 etat, ewentualnie 1/2 etatu

6. Informacje dodatkowe

Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: medyczny@dpsnowaczynskiego.pl lub telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 12/25 54 178 lub 12/25 54 190.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY